Akademia Samodzielności

 
 
WersjaRPOWM_poziomy kolor
 
 

Akademia Samodzielności to projekt aktywizujący zawodowo osoby bezrobotne, zagrożone wykluczeniem społecznym lub znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Poprzez szereg prowadzonych działań będą one miały szansę nie tylko nabyć umiejętności i kompetencje potrzebne do podjęcia zatrudnienia, wrośnie również ich samoocena oraz poziom aktywności społecznej. Projekt Akademia Samodzielności to kompleksowe wsparcie dorosłej osoby w budowaniu własnej ścieżki rozwoju, zdobywaniu doświadczenia zawodowego i kształtowaniu swojej roli w społeczeństwie.

Celem projektu jest wzrost umiejętności społecznych oraz kompetencji i kwalifikacji zawodowych koniecznych do podjęcia pracy przez uczestników.

W ramach działania oferujemy:
– przeprowadzenie diagnozy pozwalającej na przygotowanie odpowiedniej oferty;
– indywidualne poradnictwo prowadzone przez specjalistów: doradcę zawodowego, pośrednika pracy, jobcoach, psychologa, pedagoga, prawnika, terapeuty uzależnień, psychiatry;
– pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami;
– pracę nad motywacją do aktywnego uczestnictwa w projekcie, omawianie bieżących problemów oraz pomoc w trudnych sytuacjach.

oraz udział w:
– kursach/szkoleniach zawodowych;
– stażach zawodowych;
– warsztatach psychoedukacyjnych;
– treningach pracy;
– wyjściach integracyjnych.

W ramach kursów zawodowych i staży uczestnicy otrzymają bilety komunikacji miejskiej oraz stypendium stażowe.

Uczestnicy projektu będą mieli możliwość uczestnictwa w warsztatach: komunikacji interpersonalnej, psychospołecznych z elementami aktywizacji zawodowej, integracyjnych oraz skorzystać z treningu zastępowania agresji.

W projekcie mogą wziąć udział osoby w wieku 18-65 lat, w tym:

– osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną
z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
– osoby z niepełnosprawnością;
– osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
– osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
– osoby korzystające z PO PŻ.

Działanie zostanie skierowane do 40 uczestników.

Wartość projektu: 560 000,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 448 000,00 zł
Nr projektu: RPMA 09.01.00-14-8166/17
Czas realizacji projektu: 01.11.2017 – 30.04.2019

BIURO PROJEKTU i REKRUTACJA:
Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
ul. Targowa 82, 03-448 Warszawa
tel. 22 619 85 01
e-mail: akademiasamodzielnosci@otwartedrzwi.pl
tel. kom. 509 492 863

Do pobrania:

Akademia Samodzielności realizowany jest w partnerstwie zawartym pomiędzy Stowarzyszeniem Otwarte Drzwi (Lider Projektu) oraz Wsparciewrozwoju.pl.

 

Dołącz do nas!