bezdomny na ulicy

Anna Machalica-Pułtorak, Prezes honorowa Stowarzyszenia Otwarte Drzwi i działaczka na rzecz rozwiązania problemu bezdomności w Polsce i Damian Apotoluk, w Stowarzyszeniu realizujący Program Wychodzenia z Bezdomności, w audycji Zestaw Powiększony opowiadają o tym problemie z eksperckiego punktu widzenia oraz perspektywy przeżyć osoby, dla której pojęcie bezdomności nie jest czymś odrębnym od własnego doświadczenia. Fragment audycji z naszym udziałem poniżej. Link do strony TVP Warszawa z całością programu24.08.2015

Czytaj dalej


porozumienie

Powołano nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Stanowisko to obejmuje dr Adam Bodnar. W tajnym głosowaniu wiceprezesa Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka poparło 41 senatorów, 39 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. Nowy Rzecznik obejmie urząd po złożeniu ślubowania przed Sejmem. Więcej na stronie RPO. 21.08.2015


mpips_logo

W dniu 9 lipca br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz podległego mu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przedstawicielami Warsztatów Terapii Zajęciowej z całego kraju. To już drugie takie spotkanie, którego przedmiotem był poważny problem społeczny, jakim jest zagrożenie podstaw finansowych dla stabilnego funkcjonowania i dalszej realizacji misji WTZ jako instytucji użyteczności publicznej. W spotkaniu uczestniczył osobiście Minister Władysław Kosiniak–Kamysz. 17.07.2015

Czytaj dalej


rpo_logo

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawiła sprawozdanie o realizacji przez Polskę zobowiązań wynikających z Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Przypomnijmy, że ratyfikowanie Konwencji było olbrzymim sukcesem całego środowiska osób niepełnosprawnych, lub mówiąc prościej – wszystkich myślących w kategoriach równości praw. Wśród szeregu uwag i postulatów Irena Lipowicz podnosi m.in. odstąpienie od zakazów małżeńskich, silniejszą ochronę przed dyskryminacją, stosowanie wymogów uniwersalnego projektowania, czy wprowadzenie gwarantowanych usług rehabilitacyjnych. W spotkaniu uczestniczył Jarosław Duda – pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych. Przedstawiono także Społeczny Raport Alternatywny, który również był przedmiotem dyskusji. 02.07.2015


logo_SOD

Nowy Zarząd Główny Stowarzyszenia Otwarte Drzwi oraz Komisja Rewizyjna ukonstytuowały się formalnie po wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego (stan na dzień 25.05.2015). Skład Zarządu i Komisji jest dostępny w zakładce Władze Stowarzyszenia. 25.05.2015


LOGO_ON

5 maja obchodzimy Europejski Dzień Przeciw Dyskryminacji Osób Niepełnosprawnych. Na szczęście posiadamy już stały punkt odniesienia dla dyskursu o niepełnosprawności, a jest nim ratyfikowana przez państwo polskie „Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych”. Niestety należy stwierdzić niedostateczne wdrożenie tego dokumentu, tak aby skutecznie działał na poziomie codziennego życia osoby niepełnosprawnej. Celem pozostaje równość praw w demokratycznym państwie prawa, w tym prawa do godnej pracy. Środowisko osób niepełnosprawnych nadal jest pod tym i innymi względami dyskryminowane. Jest to grupa powszechnie zagrożona ubóstwem. Jeżeli osoba niepełnosprawna posiada jakieś bariery, to przy niewielkich nakładach, zrozumieniu i woli zmiany po stronie decydentów – bariery te można łatwo znieść, jak pokazują przykłady innych państw. Sukces w tej dziedzinie byłby wielkim sukcesem całego społeczeństwa. Nie można bowiem mówić o równi praw, kiedy (dane z 2014 roku Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi zaledwie 23%. Wszystkim osobom niepełnosprawnym, a szczególnie uczestnikom programów Stowarzyszenia życzymy dobrego prawa, tak, aby potancjał każdego z nas mógł wnieść znaczący wkład w powszechne życie społeczne. 05.05.2015

Czytaj dalej


podpis_prezydent

Prezydent RP Bronisław Komorowski złożył oficjalny podpis pod konwencją antyprzemocową. Dokument w niektórych środowskich budził kontrowersje jako akt prawny wprowadzający „zbyt głębokie zmiany kulturowe”. Prezydent zaznaczył, że jednoznacznie opowiada się po stronie ofiar. Głębokich zmian kulturowych raczej nie powinniśmy się spodziewać, jednakże obrona prawna słabszych i pokrzywdzonych jest zwyczajnie słusznym zachowaniem. 13.04.2015


ofop

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi podpisało się pod „Listem otwartym w sprawie dialogu społecznego”, wystosowanym przez Zarząd Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych do strony rządowej, w związku z pracami nad nową formułą dialogu społecznego. Sygnatariusze zwracają uwagę na pominięcie w dyskusji interesów wielu zainteresowanych grup społecznych. Organizacje zauważające ten problem mogą złożyć swój podpis na stronie NGO.pl. 26.03.2015


bezdomny na ulicy

Schroniska dla osób bezdomnych są często pierwszym miejscem, w którym osoby długotrwale pozbawione dachu nad głową znajdują poczucie stabilności, będące warunkiem następnych działań zmierzających do wyjścia z bezdomności. Dla wielu bezdomnych przeszkodą nie do pokonania w dostępie do schroniska jest zakaz spożywania alkoholu. Uniemożliwa to podjęcie szeregu działań na rzecz osoby bezdomnej, ponieważ jej wybór wynikający z uzależnienia kieruje ją z powrotem na ulicę. W Polsce nie funkcjonują tego typu instytucje, zwane „mokrymi schroniskami”. Możemy zastanowić się zatem, czy są potrzebne. Czy większą wartość przedstawia niebezpieczne i degradujące przebywanie na ulicy, czy kompromis z bezdomnym uzależnionym od alkoholu, który daje nam szansę na podjęcie działań, w tym terapii uzależnień. 16.03.2013


trener_pracy

„Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych” jest projektem mającym na celu opracowanie i wdrożenie innowacyjnego narzędzia, obejmującego ujednolicenie procedury naboru, szkolenia, monitorowania i zarządzania pracą trenerów pracy. Raport „Wytyczne dotyczące świadczenia usług trenera pracy” znajduje się w fazie konsultacyjnej, co oznacza możliwość zgłaszania opinii i uwag do tego dokumentu. 13.03.2015

Czytaj dalej