Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

Realizowanie patroli streetworkerskich w obrębie następujących dzielnic objętych testowaniem Projektu: Praga Północ, Targówek, Wola;
– Docieranie do osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych – praca w terenie w środowisku osób bezdomnych oraz rozpoznawanie wśród osób bezdomnych osób, które potencjalnie posiadają niepełnosprawność intelektualną i/lub zaburzenia psychiczne,
– Udzielanie osobom bezdomnym z zaburzeniami psychicznymi i z niepełnosprawnością intelektualną informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania zgłaszanych/obserwowanych problemów oraz towarzyszenie i asystowanie osobom bezdomnym z podejrzewaną niepełnosprawnością w dotarciu do adekwatnej dla ich sytuacji placówek pomocy i instytucji.
Termin składania ofert: do dnia 20.08.2018, godz. 16.00.

Miejsce i sposób składania ofert
Miejsce składania ofert: Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Targowa 82, 03-727 Warszawa

1. Złożenie oferty polega na wypełnieniu „części ofertowej” oraz przesłaniu całego dokumentu (tj. „części ofertowej”) wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami w formie elektronicznej na adres e-mail: stowarzyszenie@otwartedrzwi.pl lub pisemnie do miejsca składania ofert. W przypadku oferty pisemnej, ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w kopercie, którą należy opisać następująco: „Oferta w postępowaniu na wybór streetworkera w ramach realizacji projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” o numerze POWR.04.01.00-00-DI12/17-00. Na kopercie oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Oferenta. Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: n.zawada@otwartedrzwi.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: n.zawada@otwartedrzwi.pl, tel.: 506 516 812

Kategoria ogłoszenia: Usługi
Podkategoria ogłoszenia: Usługi inne
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Cel zamówienia:
Celem zamówienia jest wyłonienie 2 streetworkerów.

Kod CPV: 85310000-5

Nazwa kodu CPV: Usługi pracy społecznej

Harmonogram realizacji zamówienia:
Termin realizacji: Termin realizacji: sierpień 2018 r. – listopad 2020r.

Załączniki:
Procedura wyboru trener pracy – część opisowa
załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Wiedza i doświadczenie:
a) wykształcenie wyższe lub średnie (mile widziane wykształcenie psychologiczne, medyczne, w zakresie pracy socjalnej itp),
b) podstawowa wiedza z zakresu psychopatologii dot. objawów zaburzeń psychicznych oraz predyspozycje i umiejętność pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz z niepełnosprawnością intelektualną (nawiązywanie kontaktu, rozpoznanie potrzeb, wsparcie emocjonalne i informacyjne)
c) doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi i/lub z niepełnosprawnością intelektualną
d) doświadczenie w streetworkingu oraz innej formie pracy z osobami bezdomnymi

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:
A. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
B. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym,
C. CV

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:

Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału w postępowaniu (w tym braku powiązań kapitałowych i osobowych), każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować kryterium 70% cena oraz kryterium 30% jakość.

1. Opis sposobu obliczania kryterium cena.
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin : C0) x 70
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,
C0 – cena obliczona badanej oferty.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 70.
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Opis sposobu obliczania kryterium jakość.
Przez jakość rozumie się łączną liczbę należycie zrealizowanych godzin usług o tematyce wskazanej w zapytaniu lub równoważnych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Przez usługi równoważne rozumie się usługi w zakresie pracy społecznej i praca z osobami z zaburzeniami psychicznymi i z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzinami i najbliższym otoczeniem i/lub osobami bezdomnymi.

Wykonawca wykazujący jakość świadczonych usług wypełnia tabelę: „Załącznik numer 1″, którą dołącza do oferty. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia załącznika nr 1 w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia ww. warunków. W innym wypadku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty jednoznacznie poświadczające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

KRYTERIA OCENY OFERT
Punkty przyznawane za kryterium jakość będą liczone wg następującego wzoru:
D = (D0 : Dmax) x 30
gdzie:
D – liczba punktów przyznana danej ofercie,
D0 – jakość (liczba godzin) obliczone badanej oferty, obliczana wg wzoru D0=(liczba godzin z zał. 1 :
ilość wycenionych części),
Dmax – maksymalna jakość (liczba godzin) spośród ważnych ofert, obliczana wg wzoru jak w D0.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium jakość wynosi 30. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów C + D) uznana zostanie za najkorzystniejszą.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy.

Zamawiający – Beneficjent
Nazwa: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
Adres: pl. Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
Numer telefonu: 224431440, Fax 224331442
NIP 5252248481

Tytuł projektu: Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie

Numer projektu: POWR.04.01.00-00-DI12/17-00


Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Szanowni Państwo,

Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP.

Rozeznanie rynku dotyczy usługi polegającej na świadczeniu usług w zespole Doradców ds. zdrowia i wsparcia (profesjonalistów) przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną w ramach projektu: „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Realizacja przedmiotu zamówienia będzie polegać na świadczeniu usług w zakresie bezpośredniej pracy z uczestnikami projektu tj. m.in. motywowanie uczestników do angażowania się w przygotowywanie i realizacje Indywidualnych Planów Zdrowienia i Wsparcia; dzielenie się własnymi doświadczeniami w zakresie radzenia sobie z trudnościami wynikającymi z własnej niepełnosprawności, wykorzystania placówek leczniczych oraz działania leków; dzielenie się doświadczeniem z korzystania z niemedycznych programów wsparcia; udzielanie wsparcia informacyjnego i emocjonalnego w trakcie realizacji Indywidualnych Planów; udzielanie konsultacji członkom rodzin.

Proszę o podanie ceny jednostkowej za 1 godzinę usługi (brutto) przy załozeniu średniego czasu pracy 20 godzin/miesiąc i czasu realizacji zamówienia do 30 listopada 2020 r.

Proszę o przesłanie informacji zwrotnej do dnia 10.08.2018 r. do godz. 12.00 na adres: n.zawada@otwartedrzwi.pl lub dostarczenie takiej informacji osobiście na piśmie do Punktu Konsultacyjno-Doradczego przy ul. Targowej 82 w Warszawie.

Informacje niezbędne są do oszacowania wartości zamówienia.


Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

31 maja, 1 i 4 czerwca gościliśmy w Warszawie wychowanków domów dziecka w Płońsku i Kisielanach oraz pieczy zastępczej z powiatu mińskiego i płońskiego. Grupa prawie stu osób, czyli dzieci i młodzież w wieku 4–18 lat oraz ich opiekunowie wspólnie świętowali Dzień Dziecka w stolicy.

Przełom maja i czerwca to wyjątkowy czas dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów w związku z tak wyczekiwanym przez najmłodszych Dniem Dziecka. Dzięki niezastąpionym Darczyńcom Indywidualnym oraz Firmom nasi wyjątkowi Goście zwiedzili Centrum Nauki Kopernik, obejrzeli seans „Jesteśmy kosmitami” w Planetarium Niebo Kopernika, spędzili rewelacyjne chwile podczas zabawy i grania w bowling w Rozrywkowym Centrum Miasta Hulakula, zobaczyli spektakl teatralny „Doktor Dolittle i jego zwierzęta” w Teatrze Capitol, zwiedzili Pałac w Wilanowie i uczestniczyli w warsztatach teatralnych w Ogrodzie Królewskim z XVIII w. w Łazienkach Królewskich. Dodatkową atrakcją było specjalne zaproszenie do odwiedzenia siedziby firmy Deloitte, jednego ze Sponsorów całego wydarzenia, gdzie na bardzo wysokich piętrach, z piękną panoramą Warszawy w tle odbyło się wspaniałe przyjęcie. Dzieci poznały pracowników firmy, charakter ich pracy, a także rozmawiali o swoich marzeniach i rozterkach. Było wspaniale!

Po przyjęciu wszystkie dzieci otrzymały wyjątkowe prezenty. W paczkach znalazły się m.in.: buty sportowe, zegarki, gry, rolki, torby sportowe, plecaki, przybory szkolne i oczywiście niezastąpione słodycze.

Dziękujemy naszym Darczyńcom i Przyjaciołom za życzliwość, otwarte serca i szerokie uśmiechy na twarzach dzieci.

Podziękowania należą się przede wszystkim:

DECATHLON
E.Leclerc Bielany
A&P Brands
Nutropharma
Henkel
Baker & McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp. k.
Hulakula
Pani Barbara Redosz, osoba prywatna
Restauracje Kręgliccy
Piotr Siezieniewski, Partner Deloitte Legal
Kancelaria Deloitte Legal, Pasternak, Korba, Moskwa, Jarmul i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza sp.k.
PIERÓG & Partnerzy Kancelaria Prawna
Łaszczuk i Wspólnicy sp.k.


Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Wczoraj po raz 9. odbył się Ochocki Dzień Sportu „Ochota na Sport” organizowany przez Koalicję na Rzecz Ochoty. Wzięło w nim udział ponad 100 zawodników z placówek: Fundacja ECHO, Warsztat Terapii Zajęciowej „Wiara i Nadzieja” Zespół Szkół nr 89, SZPZLO Warszawa-Ochota, Rozwińmy Skrzydła, Stowarzyszenie Otwarte Drzwi. Czytaj dalej


Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

W tym tygodniu nasze reprezentantki biorą udział wizycie studyjnej w Wolfenbuttel. W ramach projektów „Usługi przerw regeneracyjnej dla opiekunów niepełnosprawnych osób zależnych” oraz „Warszawskie Kręgi Wsparcia” poznajemy innowacyjne sposoby asystentury i wolontariatu. Czytaj dalej


Dołącz do nas!