Aktualności

 

Stowarzyszenie OTWARTE DRZWI zaprasza do składania ofert na zaopatrzenie w sprzętu i osprzęt Pracowni Ceramicznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Poniżej treść zamówienia. 

Czytaj dalej


Wychodząc naprzeciw potrzebom osób pozostających bez pracy, Klub Pracy Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi” rozpoczął szkolenia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy. Program przewiduje dostarczenie wiedzy i umiejętności takich, które zapewnią osobom bezrobotnym narzędzia wspierające znalezienie zatrudnienia.

Klub Pracy zaprasza przede wszystkim osoby nie posiadające doświadczenia w poszukiwaniu pracy oraz takie, które poszukiwały jej bezskutecznie.

Uczestnicy 55 godzinnej sesji szkoleniowej (4 godziny dziennie przez 3 tygodnie) zyskują możliwość nabycia umiejętności poszukiwania pracy, rozpoznania swoich predyspozycji zawodowych, właściwego zachowania się podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Mogą także liczyć na pomoc w sporządzeniu dokumentów aplikacyjnych. Doskonalą swoje zdolności interpersonalne i asertywność.

Uczestnicy będą mogli zastanowić się także nad dotychczasowymi niepowodzeniami w szukaniu zatrudnienia i określić ich przyczyny. Zdobędą podstawową wiedzę na temat rynku pracy, aby tym łatwiej odnaleźć w nim swoje miejsce. Ułożą także indywidualny plan działania dostosowany do ich potrzeb i aspiracji, oraz podejmą próbę jego realizacji. Wymiana doświadczeń między uczestnikami warsztatów powinna zwiększyć efektywność samodzielnych prób zmiany swojej sytuacji zawodowej. Grupy kształtowane są tak, aby znalazły się w nich osoby o różnym poziomie wykształcenia, wieku i płci.

Ponieważ skuteczność na rynku pracy zależy także od myślenia o nas samych, duży nacisk kładziemy na zmianę postaw w kierunku silniejszej motywacji i wiary we własne siły. Warsztaty mają pokazać, że znalezienie pracy jest możliwe i osiągalne.

Szkolenie trwa 3 tygodnie, z czego pierwsze 2 przeznaczone są na zajęcia teoretyczne i praktyczne. W ostatnim tygodniu uczestnicy wykorzystują zdobytą wiedzę, podejmując konkretne działania zmierzające do znalezienia zatrudnienia: zapoznanie się z ofertami pracy, telefonowanie do pracodawców, pisanie dokumentów aplikacyjnych. Lider Klubu Pracy wspiera i doradza w trybie indywidualnym.

Lider korzysta ze zróżnicowanych metod szkoleniowych. Przekazuje informacje, ale też pomaga dokonać pozytywnej zmiany w nastawieniu uczestników, co często stanowi klucz do odnalezienia się na rynku pracy.

 

 

 

 


 

Nazwa

 

 

„ Współczesne technologie informatyczne – szansą czy  zagrożeniem dla osób z niepełnosprawnością intelektualną?”

 

 

Cele

 

Nadrzędnym celem przedsięwzięcia jest stworzenie osobom z niepełnosprawnością intelektualną bezpiecznych warunków do korzystania ze współczesnych  technologii informatycznych.

 

Szczegółowe cele zadania to:

            stworzenie beneficjentom projektu szczególnie korzystnych i atrakcyjnych warunków do zdobywania i utrwalania wiedzy informatycznej;

            umożliwienie osobom z niepełnosprawnością intelektualną doświadczenia rywalizacji, będącej intensywnym źródłem rozwoju;

            wyrównywanie szans kobiet z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie dostępu do współczesnych technologii informatycznych;

            stworzenie publicznej płaszczyzny prezentacji osiągnięć osób z niepełnosprawnością intelektualną,   dla stworzenia pozytywnego społecznie wizerunku tej grupy osób;

            integracja środowisk osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu usprawnienia procesu ich rehabilitacji społecznej i zawodowej;

            inspiracja pracowników placówek do twórczego poszukiwania nowych metod i form rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;

            wymiana doświadczeń specjalistów /instruktorów terapii zajęciowej, psychologów, pedagogów/ pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Czas realizacji

 

25 październik 2011r.

Beneficjenci

 

1.     Bezpośrednimi adresatami projektu są osoby z niepełnosprawnością intelektualną, korzystających z rehabilitacji społecznej i/lub zawodowej oraz edukacji w zorganizowanych placówkach tj.: Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowe Domy Samopomocy, ośrodki dziennego pobytu, ośrodki wsparcia, szkoły specjalne i integracyjne różnego typu, ośrodki szkolno-wychowawcze. Szczególny nacisk zamierzamy położyć na aspekty równościowe ze względu na płeć – kobiety z niepełnosprawnością intelektualną bowiem, w zdecydowanie mniejszym stopniu niż mężczyźnie z tej grupy są zainteresowane i zmotywowane do pracy z komputerem.

       Pośrednimi adresatami projektu są uczestnicy Seminarium – specjaliści ze środowiska edukacji i rehabilitacji, pracujący z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Miejsce realizacji

 

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, Ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa

 Centrum Olimpijskie PKOI, 01-531 Warszawa  ul. Wybrzeże Gdyńskie 4

 

Główne działania

 

Konkurs Umiejętności Komputerowych „Dzień z Klawiaturą” adresowany do osób z niepełnosprawnością intelektualną, uczestników placówek rehabilitacyjnych (Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, ośrodków dziennego pobytu) i edukacyjnych (szkół specjalnych, integracyjnych)  z Warszawy.

 

Seminarium dla specjalistów zajmujących się terapią, rehabilitacją i edukacją, pt.: „Współczesne technologie informatyczne – szansą czy  zagrożeniem dla osób z niepełnosprawnością intelektualną?”.

Efekty strategiczne

 

        Przedsięwzięcie konkursowe „Dzień z Klawiaturą” dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

        Seminarium dla specjalistów pt.: „Współczesne technologie informatyczne – szansą czy  zagrożeniem dla osób z niepełnosprawnością intelektualną?”.

 

Realizatorzy

 

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Harmonogram

działań[1]

ZADANIE 1.

 

a) etap przygotowania (wrzesień 2011)

     skonstruowanie oferty Konkursu „Dzień z Klawiaturą” zawierającej: przedmiot konkursu, założenia, cele, sposób realizacji, arkusz zgłoszenia i zadania konkursowe;

     dobór wolontariuszy –  asystentów osób niepełnosprawnych wspomagających uczestników Konkursu;

     nawiązanie kontaktu z organizacjami i firmami działającymi na rynku szkoleniowo – informatycznym w celu powołania składu jury Konkursu „Dzień z Klawiaturą”;

     poszukiwanie lokalu na przeprowadzenie przedsięwzięć, będących przedmiotem projektu (w chwili obecnej jesteśmy po wstępnych, pozytywnych negocjacjach z Polskim Komitetem Olimpijskim w Warszawie);

     nawiązanie kontaktu z firmami zajmującymi się cateringiem (aktualnie podjęliśmy już wstępne rozeznanie w tym zakresie);

     nawiązanie kontaktów i współpracy ze sponsorami mogącymi ufundować upominki dla uczestników  oraz instruktorów przygotowujących beneficjentów do Konkursu;

     zaplanowanie rodzaju nagród dla uczestników.

 

b) etap promocji (wrzesień/październik 2011)

     rozesłanie informacji o konkursie do placówek rehabilitacyjnych i edukacyjnych z terenu Warszawy;

     przygotowanie zaproszeń oraz listy gości, w tym przedstawicieli środowiska instytucjonalnego i pozarządowego działającego na rzecz osób niepełnosprawnych;

     pozyskanie współpracownika do opracowania materiałów promocyjnych i nawiązanie kontaktów z mediami zainteresowanymi propagowaniem idei inkluzji społecznej osób niepełnosprawnych;

     przygotowanie podstrony internetowej na głównej stronie Stowarzyszenia poświęconej przedsięwzięciu ;

     rozesłanie zaproszeń do członków jury i gości.

 

c)      etap realizacji (październik 2011)

     zawarcie porozumienia z partnerem udostępniającym lokal na realizację Konkursu;

     zakup nagród i upominków dla uczestników w/w Konkursu;

     sporządzenie ostatecznej listy uczestników Konkursu;

     skonstruowanie ostatecznego składu jury;

     przeprowadzenie Konkursu;

     uroczyste zakończenie przedsięwzięcia, wręczenie nagród dla laureatów, dyplomów i upominków dla uczestników Konkursu oraz zwycięskich placówek; fotograficzna rejestracja przygotowań, przebiegu, rozstrzygnięcia i uroczystego zakończenia zadania.

 

ZADANIE 2 (październik 2011)

 

     nawiązanie kontaktu z przedstawicielami środowiska naukowego, placówek rehabilitacyjnych edukacyjnych oraz środowiska instytucjonalnego  działających na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie w celu ustalenia prelegentów na Seminarium;

     zawarcie porozumienia z partnerem udostępniającym powierzchnię na przeprowadzenie Seminarium;

     przygotowanie abstraktów wystąpień przez prelegentów;

     sporządzenie ostatecznej listy uczestników Seminarium;

     przeprowadzenie Seminarium;

     uroczyste zakończenie przedsięwzięcia,

     filmowa i fotograficzna rejestracja przygotowań, przebiegu, rozstrzygnięcia i uroczystego zakończenia zadania  Seminarium.

 

ZADANIE 4

Zarządzanie zadaniem

Grantodawca

 

Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawa

 

 [1] Harmonogram z podziałem na miesiące