Aktualności

 

6 maja 2011 – Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi" zaprasza do składania ofert dotyczących zorganizowania obozu socjoterapeutycznego dla grupy 50 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ze szczegółami oferty można zapoznać się poniżej.

 

 


8 marca 2011 – Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi" zaprasza do składania ofert dotyczących technicznego wsparcia wizyty studyjnej  Członków Grupy Eksperckiej ds. zatrudnienia i edukacji w Berlinie. Ze szczegółami można zapoznać się poniżej.

Czytaj dalej


18 stycznia 2011 – Program 1 Polskiego Radia wyemitował reportaż, który udostępniamy na naszej stronie. Reportaż powstał na warszawskich ulicach i w innych miejscach przebywania osób bezdomnych. Grupa streetworkerów ze Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi” odwiedza miejsca przebywania bezdomnych, rozmawia z nimi. Otrzymujemy tym samym obraz życia, którego nie potrafimy sobie wyobrazić ze względu na jego skrajne ubóstwo i niedostatek, brak wszystkiego do czego przywykliśmy, tym niemniej życia jakie przypadło w udziale niektórym z nas. Audycja przedstawia świat bezdomnych, czyli nieznany, zmarginalizowany świat, którego nikt nie wybiera i nikomu nie życzy. Zapraszamy do jej wysłuchania. Czytaj dalej


12 stycznia 2011 – Warszawscy streetworkerzy koordynowani przez Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” doskonalą swoje umiejętności. Zakończono dziś cykl szkoleń BHP, przygotowujący na zagrożenia spotykane podczas pracy terenowej. Jeśli dodać, że zainteresowanie mediów, więc również opinii publicznej, problemem bezdomności utrzymuje się stale na wysokim poziomie – zadowolenie wszystkich pracowników „Zimowego Patrolu” nie wydaje się bezzasadne. Jednak sami streetworkerzy przyznają, że najważniejsze jest wyjść na ulicę i dotrzeć do potrzebujących. Czytaj dalej


5 stycznia 2011 – Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” weszło w nowy rok z coraz prężniej działającym projektem „Zimowy Patrol”. Zainteresowanie mediów przerosło wszelkie oczekiwania, a dotychczas uzyskane wyniki nie pozostawiają wątpliwości, że streetworking utrafił w dziesiątkę. Czytaj dalej


 Zapytanie ofertowe

(dotyczy zamówienia mebli biurowych)

  

I. ZAMAWIAJĄCY

Stowarzyszenie „OTWARTE DRZWI”

ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa

REGON: 011305320   NIP: 113 01 78 033    KRS 00000 800 10 

 

 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.    3 komplety – biurka, krzesła, półki, kontenery;

2.    Szafy do archiwizacji – 3 sztuki;

3.   Tablica ścienna sucho ścieralna – 1 sztuka;

4.   Oferent może zrealizować tylko cześć zamówienia, lub jego całość.

5.   Zamówienie w ramach projektu 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów jakości usług pomocy i integracji społecznej”  zadanie nr 4 – w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu „Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności”.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia o którym mowa w zamówieniu to 25 stycznia 2010 r.

 

 IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna:

1.  zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP

2.  zawierać załączniki w postaci: szczegółowego opisu sprzętu wraz z   harmonogramem realizacji zadania

 

 V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.  Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres m.fedoruk@otwartedrzwi.pl ;  poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Stowarzyszenie OTWARTE DRZWI, ul. Targowa 82, 03-448 Warszawa do dn. 20 stycznia 2010

2.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

 VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1.    specyfikacja i przydatność sprzętu,

2.    jakość i trwałość sprzętu, w tym gwarancja,

3.    cena.

 

 VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną.

 

 VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Marcin Fedoruk pod numerem telefonu 022 619 85 01 oraz adresem email:m.fedoruk@otwartedrzwi.pl

 

 


16 grudnia 2010 – Projekt „Zimowy Patrol” nabiera rozpędu. Przypominamy, że działania podejmowane w jego ramach skierowane są do bezdomnych z terenu Warszawy i zmierzają do zmniejszenia skali problemu bezdomności. Czytaj dalej


Stowarzyszenie OTWARTE DRZWI zaprasza do składania ofert na zaopatrzenie w sprzętu i osprzęt Pracowni Ceramicznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Poniżej treść zamówienia. 

Czytaj dalej


Wychodząc naprzeciw potrzebom osób pozostających bez pracy, Klub Pracy Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi” rozpoczął szkolenia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy. Program przewiduje dostarczenie wiedzy i umiejętności takich, które zapewnią osobom bezrobotnym narzędzia wspierające znalezienie zatrudnienia.

Klub Pracy zaprasza przede wszystkim osoby nie posiadające doświadczenia w poszukiwaniu pracy oraz takie, które poszukiwały jej bezskutecznie.

Uczestnicy 55 godzinnej sesji szkoleniowej (4 godziny dziennie przez 3 tygodnie) zyskują możliwość nabycia umiejętności poszukiwania pracy, rozpoznania swoich predyspozycji zawodowych, właściwego zachowania się podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Mogą także liczyć na pomoc w sporządzeniu dokumentów aplikacyjnych. Doskonalą swoje zdolności interpersonalne i asertywność.

Uczestnicy będą mogli zastanowić się także nad dotychczasowymi niepowodzeniami w szukaniu zatrudnienia i określić ich przyczyny. Zdobędą podstawową wiedzę na temat rynku pracy, aby tym łatwiej odnaleźć w nim swoje miejsce. Ułożą także indywidualny plan działania dostosowany do ich potrzeb i aspiracji, oraz podejmą próbę jego realizacji. Wymiana doświadczeń między uczestnikami warsztatów powinna zwiększyć efektywność samodzielnych prób zmiany swojej sytuacji zawodowej. Grupy kształtowane są tak, aby znalazły się w nich osoby o różnym poziomie wykształcenia, wieku i płci.

Ponieważ skuteczność na rynku pracy zależy także od myślenia o nas samych, duży nacisk kładziemy na zmianę postaw w kierunku silniejszej motywacji i wiary we własne siły. Warsztaty mają pokazać, że znalezienie pracy jest możliwe i osiągalne.

Szkolenie trwa 3 tygodnie, z czego pierwsze 2 przeznaczone są na zajęcia teoretyczne i praktyczne. W ostatnim tygodniu uczestnicy wykorzystują zdobytą wiedzę, podejmując konkretne działania zmierzające do znalezienia zatrudnienia: zapoznanie się z ofertami pracy, telefonowanie do pracodawców, pisanie dokumentów aplikacyjnych. Lider Klubu Pracy wspiera i doradza w trybie indywidualnym.

Lider korzysta ze zróżnicowanych metod szkoleniowych. Przekazuje informacje, ale też pomaga dokonać pozytywnej zmiany w nastawieniu uczestników, co często stanowi klucz do odnalezienia się na rynku pracy.

 

 

 

 


 

Nazwa

 

 

„ Współczesne technologie informatyczne – szansą czy  zagrożeniem dla osób z niepełnosprawnością intelektualną?”

 

 

Cele

 

Nadrzędnym celem przedsięwzięcia jest stworzenie osobom z niepełnosprawnością intelektualną bezpiecznych warunków do korzystania ze współczesnych  technologii informatycznych.

 

Szczegółowe cele zadania to:

            stworzenie beneficjentom projektu szczególnie korzystnych i atrakcyjnych warunków do zdobywania i utrwalania wiedzy informatycznej;

            umożliwienie osobom z niepełnosprawnością intelektualną doświadczenia rywalizacji, będącej intensywnym źródłem rozwoju;

            wyrównywanie szans kobiet z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie dostępu do współczesnych technologii informatycznych;

            stworzenie publicznej płaszczyzny prezentacji osiągnięć osób z niepełnosprawnością intelektualną,   dla stworzenia pozytywnego społecznie wizerunku tej grupy osób;

            integracja środowisk osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu usprawnienia procesu ich rehabilitacji społecznej i zawodowej;

            inspiracja pracowników placówek do twórczego poszukiwania nowych metod i form rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;

            wymiana doświadczeń specjalistów /instruktorów terapii zajęciowej, psychologów, pedagogów/ pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Czas realizacji

 

25 październik 2011r.

Beneficjenci

 

1.     Bezpośrednimi adresatami projektu są osoby z niepełnosprawnością intelektualną, korzystających z rehabilitacji społecznej i/lub zawodowej oraz edukacji w zorganizowanych placówkach tj.: Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowe Domy Samopomocy, ośrodki dziennego pobytu, ośrodki wsparcia, szkoły specjalne i integracyjne różnego typu, ośrodki szkolno-wychowawcze. Szczególny nacisk zamierzamy położyć na aspekty równościowe ze względu na płeć – kobiety z niepełnosprawnością intelektualną bowiem, w zdecydowanie mniejszym stopniu niż mężczyźnie z tej grupy są zainteresowane i zmotywowane do pracy z komputerem.

       Pośrednimi adresatami projektu są uczestnicy Seminarium – specjaliści ze środowiska edukacji i rehabilitacji, pracujący z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Miejsce realizacji

 

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, Ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa

 Centrum Olimpijskie PKOI, 01-531 Warszawa  ul. Wybrzeże Gdyńskie 4

 

Główne działania

 

Konkurs Umiejętności Komputerowych „Dzień z Klawiaturą” adresowany do osób z niepełnosprawnością intelektualną, uczestników placówek rehabilitacyjnych (Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, ośrodków dziennego pobytu) i edukacyjnych (szkół specjalnych, integracyjnych)  z Warszawy.

 

Seminarium dla specjalistów zajmujących się terapią, rehabilitacją i edukacją, pt.: „Współczesne technologie informatyczne – szansą czy  zagrożeniem dla osób z niepełnosprawnością intelektualną?”.

Efekty strategiczne

 

        Przedsięwzięcie konkursowe „Dzień z Klawiaturą” dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

        Seminarium dla specjalistów pt.: „Współczesne technologie informatyczne – szansą czy  zagrożeniem dla osób z niepełnosprawnością intelektualną?”.

 

Realizatorzy

 

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Harmonogram

działań[1]

ZADANIE 1.

 

a) etap przygotowania (wrzesień 2011)

     skonstruowanie oferty Konkursu „Dzień z Klawiaturą” zawierającej: przedmiot konkursu, założenia, cele, sposób realizacji, arkusz zgłoszenia i zadania konkursowe;

     dobór wolontariuszy –  asystentów osób niepełnosprawnych wspomagających uczestników Konkursu;

     nawiązanie kontaktu z organizacjami i firmami działającymi na rynku szkoleniowo – informatycznym w celu powołania składu jury Konkursu „Dzień z Klawiaturą”;

     poszukiwanie lokalu na przeprowadzenie przedsięwzięć, będących przedmiotem projektu (w chwili obecnej jesteśmy po wstępnych, pozytywnych negocjacjach z Polskim Komitetem Olimpijskim w Warszawie);

     nawiązanie kontaktu z firmami zajmującymi się cateringiem (aktualnie podjęliśmy już wstępne rozeznanie w tym zakresie);

     nawiązanie kontaktów i współpracy ze sponsorami mogącymi ufundować upominki dla uczestników  oraz instruktorów przygotowujących beneficjentów do Konkursu;

     zaplanowanie rodzaju nagród dla uczestników.

 

b) etap promocji (wrzesień/październik 2011)

     rozesłanie informacji o konkursie do placówek rehabilitacyjnych i edukacyjnych z terenu Warszawy;

     przygotowanie zaproszeń oraz listy gości, w tym przedstawicieli środowiska instytucjonalnego i pozarządowego działającego na rzecz osób niepełnosprawnych;

     pozyskanie współpracownika do opracowania materiałów promocyjnych i nawiązanie kontaktów z mediami zainteresowanymi propagowaniem idei inkluzji społecznej osób niepełnosprawnych;

     przygotowanie podstrony internetowej na głównej stronie Stowarzyszenia poświęconej przedsięwzięciu ;

     rozesłanie zaproszeń do członków jury i gości.

 

c)      etap realizacji (październik 2011)

     zawarcie porozumienia z partnerem udostępniającym lokal na realizację Konkursu;

     zakup nagród i upominków dla uczestników w/w Konkursu;

     sporządzenie ostatecznej listy uczestników Konkursu;

     skonstruowanie ostatecznego składu jury;

     przeprowadzenie Konkursu;

     uroczyste zakończenie przedsięwzięcia, wręczenie nagród dla laureatów, dyplomów i upominków dla uczestników Konkursu oraz zwycięskich placówek; fotograficzna rejestracja przygotowań, przebiegu, rozstrzygnięcia i uroczystego zakończenia zadania.

 

ZADANIE 2 (październik 2011)

 

     nawiązanie kontaktu z przedstawicielami środowiska naukowego, placówek rehabilitacyjnych edukacyjnych oraz środowiska instytucjonalnego  działających na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie w celu ustalenia prelegentów na Seminarium;

     zawarcie porozumienia z partnerem udostępniającym powierzchnię na przeprowadzenie Seminarium;

     przygotowanie abstraktów wystąpień przez prelegentów;

     sporządzenie ostatecznej listy uczestników Seminarium;

     przeprowadzenie Seminarium;

     uroczyste zakończenie przedsięwzięcia,

     filmowa i fotograficzna rejestracja przygotowań, przebiegu, rozstrzygnięcia i uroczystego zakończenia zadania  Seminarium.

 

ZADANIE 4

Zarządzanie zadaniem

Grantodawca

 

Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawa

 

 
[1] Harmonogram z podziałem na miesiące